ÇÖZÜM ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKET

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİÇözüm Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti “Çözüm” veya “Şirket”, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmış olan 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu’na “KVK Kanunu”, ESOMAR ilkeleri çerçevesinde pazar araştırması sektörünün mesleki davranış kurallarına tamamen uyarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çözüm olarak yürüttüğümüz pazar araştırmalarına katılanların ve süreç içerisinde yer alan tüm tarafların gizlilik ve kişisel verilerinin korunması bizim için son derece önemli olup kişisel verilerin güvenliği hususunda azami özen göstermekteyiz.

Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin KVK Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu‘nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde muhafaza etmekteyiz.

1. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ÇÖZÜM tarafından sağlanan hizmet ve ÇÖZÜM ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer, araştırma veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ÇÖZÜM ’ün sunduğu hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ile yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için işlenebilecektir.

ÇÖZÜM’ün kişisel veri işleme amacı ve dayanağı kayıtlı bulundukları sicillerde belirtilmiş olan amaçların bütünüdür. Bu kapsamda şirketimizin amacı ile ilişkili olarak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, kişisel veriler toplanabilmekte ve işlenebilmektedir:


Pazar araştırması ve sosyal araştırma gerçekleştirmek; bu kapsamda, sizin anket araştırmasına katılmanıza davet edilmeniz; sizinle anket araştırma görüşmesi yapılması, yaptığımız son araştırmada verdiğiniz cevapları doğrulaması;

Altayçeşme Mah.Sanat Sok.No:5/2 Maltepe Telefon: +90 212 283 01 63 e-mail: [email protected]

Kişisel veri kayıtlarımızın doğrulama ve güncellenmesi;

İstediğiniz hizmetleri sağlamaması da dahil olmak üzere, bize gönderdiğiniz sorulara ve taleplerinize yanıt verilmesi;

Çıkan anket sonuçları ile müşterilerimizin çeşitli ürün ve hizmetlerle ilgili tüketicilerin farkındalıklarını, kullanımlarını veya memnuniyetini anlamasını sağlamak; tutum ve kamuoyunu ölçmek için anketler ve odak grupları oluşturmak, yeni ürünleri tasarlamak veya test etmek ya da iletişim etkinliğini test etmek;

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere ilişkin gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir. ÇÖZÜM, kişisel verilerin işlenmesi bakımından işbu amaç ve dayanağın dışına çıkmayacaktır.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

ÇÖZÜM toplanan kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara aşağıdaki şekillerde aktarabilmektedir;

Şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan tüzel ve gerçek kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,


ÇÖZÜM için veya sunduğu hizmetler ile bağlantılı olarak tedarikçileri ve danışmanları ile paylaşılması ve belirtilenler tarafından işlenmesine. Örneğin, anket sitelerini ve sistemlerini barındıracak, veri toplamak veya işleme hizmetleri;


Yürürlükteki kanunlar uyarınca veya bir mahkeme celbine ya da bir resmi kurumun emrine cevaben;

ÇÖZÜM ‘ün sizden ayrıca alınacak onay ile müşterileri ile paylaşması için,

Sınırlı kalmamak kaydıyla veri ekleme hizmetleri, veri doğrulama hizmetleri, veri tabanı eşleme hizmetleri, kodlama hizmetleri, veri segmentasyonu hizmetleri ve ödül, teşvik ve çekilişle ilgili hizmetler dahil olmak üzere ÇÖZÜM ‘ün hizmet sağlayan yetkili temsilcileri ve/veya tedarikçileri ile paylaşılması;

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;

Sınırlı kalmamak kaydıyla ilgili kişiyi tanımlayıcı bilgileri alan veya elde eden tarafın, kişisel tanımlayıcı bilgileri işbu aydınlatma metnine uygun olarak kullanmayı ve işbu aydınlatma metnine uygun olarak güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı ve sürdürmeyi kabul etmesi şartıyla, sınırlı kalmamak kaydıyla ÇÖZÜM ‘ün ticari varlıklarından herhangi birinin veya tamamının birleşmesi veya satın alınması dahil olmak üzere bir mülkiyet veya kontrol değişikliğiyle bağlantılı olarak;

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde.

ÇÖZÜM ‘ün, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuat ve kurul kararlarında öngörülen yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. ÇÖZÜM , işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri resen veya veri sahibinin talebi üzerine silecek veya yok edecektir.

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu aydınlatma

metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebiniz niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kişisel verileri koruma kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Bu kapsam Veri Sahibi olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

4. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USULÜ

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kişisel başvurularınızı bizzat elden veya noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili şirket adına, Altayçeşme Maha.Sanat Sok.No:5 Maltepe İstanbul adresine göndererek iletebilir veya ilgili formu taratarak [email protected] adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketimiz, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde şirketimiz gereğini yerine getirir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

5. KAPSAM

İşbu aydınlatma metni, Çözüm tarafından internet sitesinde yayınlanmış olan ÇÖZÜM ‘ün Kişisel Verilerin Korunması Politikasının hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.

6. SORULAR VE ŞİKAYETLER

İşbu aydınlatma metnine, uygulaması ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz bulunması durumunda bizimle [email protected] e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.